1. Home
  2.  | 
  3. Praktische informatie
  4.  | Financiën

Financiën

Kosten en bijdragen

Voortgezet onderwijs volgen is gratis in Nederland. Van het geld dat onze school van de overheid ontvangt, kunnen we de lessen verzorgen, het schoolgebouw betalen, de meeste leermiddelen en materialen financieren en de salarissen van het personeel betalen.

Daarnaast heeft onze school geld nodig om nuttige en noodzakelijke activiteiten te organiseren die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van onze leerlingen en die het onderwijsprogramma aantrekkelijk maken. Hiervoor ontvangen wij echter geen geld van de overheid.

Bijdrage in de schoolkosten

In het voortgezet speciaal onderwijs is het belangrijk dat leerlingen leren in de praktijk. Hiervoor organiseert onze school allerlei extra activiteiten en biedt zij voorzieningen aan waar de leerlingen gebruik van kunnen maken. De school ontvangt hiervoor geen geld vanuit de overheid. Voor deze activiteiten en voorzieningen vragen wij aan de ouders/verzorgers van de leerlingen daarom ieder jaar een bijdrage in de schoolkosten. Deze kosten zijn vrijwillig, maar niet vrijblijvend. De wet schrijft voor dat de school een overzicht geeft van de schoolkosten; dit overzicht wordt verzonden bij het verzoek aan ouders/verzorgers om een ouderbijdrage te betalen. Verder wordt in de wet aangegeven dat er voor ouders/verzorgers gelegenheid is om voor bepaalde activiteiten niet te betalen. Als ouders/verzorgers niet betalen voor een bepaalde activiteit, kan dat tot gevolg hebben dat een leerling niet kan deelnemen aan deze activiteit en op school een alternatieve activiteit moet doen.

Met instemming van de medezeggenschapsraad is de ouderbijdrage voor dit schooljaar van Accent VSO Op Noord vastgesteld op €50,- en van Accent VSO Op Zuid op €50,-

Wat doen we met de ouderbijdrage?

Activiteiten die binnen de bijdrage in de schoolkosten vallen zijn o.a.:
• Kosten beschikbaar stellen kluisje
• Kennismakingsactiviteiten bij de start van het schooljaar
• Vieringen zoals kerst e.a.
• Sportdagen
• Deelname Cultuurtraject en CJP Cultuurkaart
• Op peil houden van de (digitale) bibliotheek
• Excursies

Voor de wijze van betalen ontvangt u nadere informatie via de school. Met vragen kunnen ouders/verzorgers zich wenden tot het secretariaat van de school. Zie daarvoor de contactgegevens op pagina 48 in deze schoolgids. 

De besteding van de ontvangen bijdragen in de schoolkosten worden jaarlijks door de schoolleiding verantwoord aan de algemene directie van Accent.

Extra kosten

Door de school worden naast excursies ook schoolreizen georganiseerd. Hiervoor ontvangt de school echter geen geld vanuit de overheid. Het aantal en de kosten van deze activiteiten variëren per leerjaar. De kosten hiervoor vallen niet binnen de bijdrage in de schoolkosten. Ouders of verzorgers betalen de kosten hiervan apart. U ontvangt hierover nadere informatie van de school zelf. Deelname aan een activiteit is pas mogelijk nadat de kosten hiervoor volledig aan de school betaald zijn of wanneer op enige andere wijze aan de betaling is voldaan.

Schoolverzekering

Onze leerlingen zijn via een collectieve verzekering van CVO tijdens de ingeplande lestijd verzekerd voor ongevallen en schade. Dit geldt dus ook tijdens excursies en stage (mits er sprake is van een getekende stageovereenkomst). De school is niet aansprakelijk voor verlies, schade of diefstal van persoonlijke eigendommen.

Tegemoetkoming schoolkosten

Ouders/verzorgers met een minimuminkomen kunnen via de gemeente waarin zij wonen in aanmerking komen voor een bijdrage in de kosten voor de ouderbijdrage en excursiekosten. De daarvoor bestemde aanvraagformulieren zijn te verkrijgen bij de woongemeente. Ook is het vaak mogelijk om via de Stichting Leergeld financiële ondersteuning voor deelname aan activiteiten op de school te krijgen.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over Stichting Leergeld en het indienen van een aanvraag op www.leergeld.nl.

Betalen schoolkosten

De bijdrage van € 50,- kunt u overmaken naar IBAN nummer: NL90INGB0004213438 t.n.v. CVO Accent-Bureau o.v.v.:
• schoolkosten Accent VSO + locatie
• de naam van de leerling
• zijn/haar klas

U kunt het bedrag ook bij de administratie van de school betalen. U ontvangt dan een kwitantie als betalingsbewijs.

Veelgestelde vragen

Welke kosten worden extra doorberekend?

Dit zijn onder andere de kosten voor schoolreizen. Het aantal en de invulling van de schoolreizen varieert per school en per leerjaar. De scholen ontvangen geen vergoeding voor deze activiteiten vanuit het rijk. Daarom zijn aan de deelname kosten verbonden.

Zijn er ook extra kosten voor het aanschaffen van boeken of laptops?

Nee. Vanuit de rijksoverheid ontvangt de school jaarlijks een bedrag voor de aanschaf van lesboeken en digitale middelen. Dit is voldoende, zodat er geen kosten hiervoor aan u doorberekend worden.

LET OP:

De geplande open dagen en open lesmiddagen gaan vanwege de Corona maatregelen momenteel NIET door. U kunt uw kind wel aanmelden bij de gewenste locatie en/of een afspraak maken voor een individuele rondleiding.
Kijk voor actuele informatie op de Corona-pagina.