1. Home
  2.  | 
  3. Scholen
  4.  | 
  5. Op Zuid
  6.  | Voor ouders

Voor ouders

Een goede samenwerking met ouders/verzorgers vinden wij belangrijk. Dit contact verloopt vooral via de docent van uw kind. Aan het begin van het schooljaar nodigt de docent u uit voor een startgesprek. Daarnaast spreekt u 2 keer per jaar, halverwege en in de laatste maand van het schooljaar, met de docent en uw kind over de ontwikkeling van het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP).

Contact docenten
Wilt u een docent bellen of appen? Dan vragen wij u dit zoveel mogelijk vóór schooltijd tussen 8.00 uur en 8.15 uur of na schooltijd vanaf 15.00 uur te doen. U kunt op ieder moment van de dag een e-mail sturen.

Huisbezoek

Zo nodig leggen de docent en de klassenassistent éénmaal per twee jaar een huisbezoek af bij een leerling. Van dit huisbezoek wordt een verslag gemaakt en geplaatst in het leerlingvolgsysteem Parnassys.

Medezeggenschapsraad (MR)

In de MR kunnen medewerkers van de school samen met ouders/verzorgers van onze leerlingen overleggen over allerlei belangrijke zaken van de school en de directie adviseren.

De volgende leden zitten in de MR:

Oudergeleding

Personeelsgeleding

Joris van Scheindelen

Izak Lavooij

Eveline Heijdra

Joke Bok-Kok

Als u interesse heeft om als ouder deel te nemen aan de MR of een keer een vergadering wilt bijwonen (dinsdag), wendt u zich dan tot dhr. I. Lavooij of mevr. J. Bok-Kok. Uiteraard kunt u ook één van de andere MR-leden hiervoor benaderen.

Ouderregiegroep

Via de ouderregiegroep is het mogelijk zaken bespreekbaar te maken, die voor u als ouder van belang zijn voor het onderwijs en de school van uw kind. U kunt hierbij denken aan alle onderwerpen die het belang dienen van alle leerlingen op Accent VSO. 

Nieuwsbrief

Wij geven regelmatig een nieuwsbrief aan uw kind mee om u op de hoogte te houden van ontwikkelingen in en rond de school.

Mee Rotterdam

Vanuit MEE Rotterdam heeft de school een schoolmaatschappelijk werker in dienst. Met haar kan contact worden opgenomen als er vragen zijn over opvoeding, vrijetijdsbesteding, dagopvangmogelijkheden, (toekomstige) woonvoorzieningen, etc. T: 010 – 282 11 11. Of zie de website.

Etui en oordopjes

We vragen leerlingen bij de start van het schooljaar een gevulde etui en oordopjes (i.v.m. de hygiëne) mee te nemen.