1. Home
  2.  | 
  3. Praktische informatie
  4.  | Samenwerking met ouders

Samenwerking met ouders

We vinden het belangrijk om goed met ouders/verzorgers van onze leerlingen samen te werken. Door bijvoorbeeld samen te bespreken wat uw kind nodig heeft om met plezier naar school te gaan en om de doelen van dat leerjaar te behalen. Zo willen we ook bijvoorbeeld weten wanneer u niet tevreden bent of een klacht heeft. U kunt daarom altijd na schooltijd bij ons binnenlopen, bellen of een afspraak maken. Door met elkaar te praten over zaken die voor u en ons belangrijk zijn, versterken we onze samenwerking en kunnen we problemen zoveel mogelijk voorkomen of oplossen.

Gesprekken

Minimaal 2 keer per jaar nodigt de docent van de leerlingen de ouders/verzorgers uit voor een gesprek. Zij bespreken dan hoe het met de leerling gaat op school. De school vraagt aan ouders/verzorgers van de leerlingen om de docent op de hoogte te houden van belangrijke gebeurtenissen thuis.  

Medezeggenschapsraad (MR)

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Dit is wettelijk bepaald. De MR helpt de school beter te besturen door de directie te adviseren. De directie van de school houdt de MR op de hoogte over belangrijke zaken van de school zoals financiën en onderwijs.

In de MR zitten zowel ouders/verzorgers van de leerlingen als medewerkers van de school. De MR vergadert zo’n 6 keer per schooljaar.

Mocht u interesse hebben om deel te nemen aan de MR? Dan kunt u bij de school van uw kind informeren over de mogelijkheden of een keer een vergadering bijwonen.

Ouderavonden

We organiseren jaarlijks een aantal bijeenkomsten of thema avonden voor ouders. Onderwerpen zijn wisselend. Er worden onderwerpen gekozen die voor een brede groep interessant zijn. 

Klachtenprocedure

Ook op onze school kan er iets mis gaan. Daarom is er een klachtenregeling. Meestal wordt er een oplossing gevonden met de mentor van uw kind, de zorgcoördinator, de contactpersoon voor klachten op de school of de vestigingsdirecteur. Als dit niet mogelijk is, of als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, kunt u ook contact opnemen met de algemene directie van Accent. Deze kan u, indien gewenst doorverwijzen naar de contactpersoon bij CVO.

Vertrouwenspersoon

Wij hebben op school een vertrouwenspersoon voor leerlingen en ouders. U kunt hem of haar benaderen voor vragen of opmerkingen. In conflictsituaties kunt u ook contact opnemen met een vertrouwenspersoon buiten onze school. Zij helpt u om een oplossing voor uw klacht of probleem te vinden. Ook kan zij u ondersteunen bij het indienen van uw klacht bij het schoolbestuur of bij de Landelijke Klachtencommissie en/of bij het doen van aangifte bij de politie.

Accent VSO Op Noord
Arma Maas-Vroon
Tel: 010 – 285 78 28

Accent VSO Op Zuid
Mevr. Joke Bok-Kok
Tel: 010 – 293 08 08

De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht.